METODOLOGIA DE TREBALL

L’elaboració del Pla de canvi cap a un model acadèmic i social basat en la salut i centrat en la persona s’ha estructurat en quatre fases:

 1. Disseny del procés de definició del Model.
 2. Desenvolupament del procés participatiu per a la definició del Model.
 3. Formulació dels objectius i accions per articular el procés de canvi.
 4. Definició de la metodologia de desenvolupament dels objectius.

Al següent esquema es representen gràficament aquesta seqüència de fases:

1. Disseny del procés de definició del Model.

En aquesta fase, l’equip directiu de la Facultat d’infermeria va dur a terme un seguit de reunions amb la finalitat de:

 • Concretar un relat que il·lustrés el perquè de la necessita de transitar cap a un model acadèmic i social basat en la salut i centrat en la persona.
 • Determinar la metodologia per integrar a tota la Facultat i a aquells agents i entitats relacionades en la definició de les accions necessàries per impulsar el canvi.

2. Desenvolupament del procés participatiu per a la definició del Model.

Es van convidar a quatre col·lectius:

 • Equip docent de la Facultat d’Infermeria
 • Equip Administratiu de la facultat d’Infermeria
 • Alumnes actuals i ex-alumnes d’Infermeria
 • Professionals de centres col·laboradors de la Facultat d’Infermeria.

La metodologia de treball per implicar a les persones i agents en la construcció conjunta del pla de canvi ha estat la següent:

 • En primer lloc, l’Equip Directiu de la Facultat va elaborar les preguntes a formular a cadascun dels col·lectius.

 • A continuació es varen convocar als participants a les dinàmiques participatives. Depenent del nombre de participants, les dinàmiques triades varen ser el world cafè o el grup focal.
 • Les aportacions fetes a les dinàmiques varen ser sistematitzades per facilitar la seva anàlisi.
 • Una comissió de treball formada per l’equip directiu i persones pertanyents als diferents públics participants, va analitzar i debatre entorn les aportacions fetes per concretar-les i enriquir-les.
 • El resultat ha estat compartit a la wiki del projecte.

3. Formulació dels objectius i accions per articular el procés de canvi.

Del conjunt d’aportacions, l’Equip Directiu:

 • Va extreure un seguit de línies de treball amb la finalitat d’orientar es actuacions.
 • Inspirat en les propostes fetes, va formular objectius per a cada línia de treball.
 • En alguns dels objectius va identificar projectes concrets a impulsar.

4. Definició de la metodologia de desenvolupament dels objectius.

Per finalitzar, es va definir la metodologia pel desenvolupament dels objectius, les seves fases i moments. També es varen identificar els diferents actors [rols] que han d’intervenir i les seves funcions al llarg de tot el procés.

/var/lib/dokuwiki/data/pages/esquema_1.txt · Darrera modificació: 2018/05/04 17:27 per manel
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0